ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกจิตวิทยาสำหรับครูของ นางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

โครงการสอน


รหัสวิชา PC 9205 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) (Psychology for Teacher)
เรื่อง จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ผู้สอน ผศ. อัมพวัน อัมพรสินธุ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันจันทร์ เวลา 08.30-12.05

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

จุดประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทายากายแนะแนว
2.มีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการแนะแนวไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3.มีทักษะในด้านเทคนิควิธีการต่างๆของจิตวิทยาการแนะแนว โดยเฉพาะกระบวนการให้คำปรึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือบุคคลในวัยต่างๆได้
4.มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนวิชาชีพครู
5.มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักแนะแนว

การวัดผล รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ( คะแนนเต็ม 100 )
1.พฤติกรรมการเรียน 10
2.แบบฝึกหัด 30
3.ใบงาน 10
4.รายงานกลุ่ม 10
5.การสอบระหว่างเรียน 15
6.สอบปลายภาค 25

เกณฑ์การประเมินผล
การประเมินผลการเรียน ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ
A ดีเยี่ยม 4.0 ระดับคะแนน 90-100
B+ ดีมาก 3.5 ระดับคะแนน 80-89
B ดี 3.0 ระดับคะแนน 70-79
C+ ดีพอใช้ 2.5 ระดับคะแนน 60-69
C พอใช้ 2.0 ระดับคะแนน 50-59
D+ อ่อน 1.5 ระดับคะแนน 40-49
D อ่อนมาก 1.0 ระดับคะแนน 30-39
E ตก 0.0 ระดับคะแนน 0-29

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ